Επικοινωνιακή Στρατηγική

/
  • Επικοινωνιακή Στρατηγική

Το σημαντικότερο από όλα
είναι η υποστήριξη

Μέσα από το HELP CENTER μας, θα έχετε
την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, με
σύστημα διαχείρισης επικοινωνιών ώστε
να κερδίζουμε σε χρόνο και οργάνωση
Στο εκπαιδευτικό κέντρο της DARC,
μπορείτε να μάθετε εσείς ή το προσωπικό
σας όλα όσα χρειάζεστε για την καλύτερη
αξιοποίηση των υπηρεσιών μας
Ενότητες

Τι θα καλύψουμε σε αυτή την ενότητα;

1

Τι είναι μια Επικοινωνιακή Στρατηγική

H Επικοινωνιακή Στρατηγική αποτελεί το εξειδικευμένο πλάνο μελέτης, σύλληψης, στόχευσης και εφαρμογής της επικοινωνιακής προβολής σας. Μέσα από ενδελεχή διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησής σας, του κοινού και της στοχοθεσίας σας, το Βrand concept σας δένεται με τις επιλεγείσες στρατηγικές προβολής και τα κανάλια διανομής των μηνυμάτων σας. Ο σχεδιασμός αυτός επιχειρεί να αναλύσει την πορεία του Brand σας και μέσω αυτής να καταλήξει σε συμπεράσματα ζωτικής σημασίας για την βελτιστοποίηση των επικοινωνιακών σας πρακτικών. Οι πρακτικές αυτές καταγράφονται βάσει αποτελεσμάτων και επιχειρείται να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο διαφημιστικός προϋπολογισμός. 

Στο επίπεδο αυτό πραγματοποιείται εκτενής συνέντευξη με Επικοινωνιολόγο με σκοπό να εξεταστούν ενδελεχώς ζητήματα, όπως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχείρησής σας, το target group της, το όραμά της, η συνολική ενέργεια που πρόκειται να επικοινωνηθεί, οι επιχειρηματικοί στόχοι που έχετε θέσει και πολλά ακόμη. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσουν οι υπεύθυνοι του στρατηγικού σχεδιασμού να έχουν άρτια εικόνα της επιχείρησης και να καταλήξουν σε ένα εφαρμόσιμο επικοινωνιακό πλάνο που θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

2

Ενδεικτικοί τύποι Επικοινωνιακής Στρατηγικής

  • Ετήσια Επικοινωνιακή Στρατηγική (περιλαμβάνει στοχευμένες μελέτες, το όραμα, τους στόχους και τις προγραμματισμένες καμπάνιες με τις απαιτούμενες επικοινωνιακές κινήσεις)
  • Επικοινωνιακή Στρατηγική για μια εταιρική ανακοίνωση καίριας σημασίας 
  • Επικοινωνιακή Στρατηγική για ένα καινούργιο εταιρικό απόκτημα ή για την επέκταση των εταιρικών δραστηριοτήτων
  • Επικοινωνιακή Στρατηγική μεγάλων, περίπλοκων και μακροπρόθεσμων project 
  • Επικοινωνιακή Στρατηγική για ένα μεγάλο γεγονός/εκδήλωσ
3

Η σημασία της στοχοθεσίας

Η έρευνα της εταιρικής πορείας και της αγοράς στην οποία κινείται ή επιχειρεί να κινηθεί συνοψίζεται ως βάση από την Επικοινωνιακή Στρατηγική. Με την σειρά της, η Επικοινωνιακή Στρατηγική μας βοηθά να θέσουμε καθαρούς επικοινωνιακούς στόχους, αξιολογώντας τις ενδεχόμενες κινήσεις μας. Μέσω της έρευνας και της γενικής στοχοθεσίας εντοπίζονται τα κανάλια επικοινωνίας και καθορίζεται το βασικό κοινό-στόχος της επιχείρησης. Η επιχείρηση μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τα αποτελέσματα των κινήσεων που επιλέχθηκαν μέσω ενός χρονοδιαγράμματος δράσεων και να παρεμβαίνει βελτιωτικά όπου χρειάζεται. 

Έχοντας σαφή εικόνα του πλάνου, των κινήσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων είναι επόμενο να έχουν συνυπολογιστεί και οι ενδεχόμενες κρίσεις ή εμπλοκές που μπορεί να ανακύψουν κατά την διάρκεια της επικοινωνιακής διαδικασίας και να μην σχετίζονται με αυτή ή να σχετίζονται ακριβώς με την αύξηση της προβολής. Τα επικοινωνιακά ρίσκα λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια της λήψης των αποφάσεων σχετικά με το μήνυμα και τα κανάλια διανομής του και εξάγεται ένα πλάνο διαχείρισης κρίσεων. Επιπλέον, η επιχείρηση είναι εκείνη που γνωρίζει και θα δώσει χρήσιμα insights για άλλες ενδεχόμενες κρίσεις που μπορεί να ανακύψουν, τουλάχιστον σύμφωνα με ό,τι την έχει διδάξει η πείρα της. Έτσι, όσο πιο σαφής είναι η εικόνα για τις ενδεχόμενες κρίσεις, τις πιθανότητες ρίσκου, την ταχύτητα και την ποιότητα της επικοινωνιακής διαχείρισης, τόσο πιο πολύ διευκολύνεται και επιταχύνεται η αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας.

4

Ο ρόλος της διαχείρισης κρίσεων

Φυσικά, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η διαχείριση κρίσεων είναι μια διαρκής διαδικασία από την οποία η επιχείρηση δεν σταματά να αντλεί γνώση και να βελτιώνει την οπτική και τις πρακτικές της. Ευνόητο είναι βέβαια πως ακόμα και αν ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί με ακρίβεια η μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης. Η διαχείριση κρίσεων μας βοηθά να είμαστε σε ετοιμότητα, να σκεφτόμαστε συνδυαστικά κρίνοντας τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα μιας κίνησης και να έχουμε εξοικειωθεί με το ενδεχόμενο της κρίσης, προκειμένου να αντιδράσουμε άμεσα αλλά στοχευμένα. 

5

Η αξιοποίηση των πόρων

Τέλος, οι κινήσεις προβολής που συνάδουν περισσότερο με το επιχειρησιακό πνεύμα και ανταποκρίνονται καλύτερα στην επιχειρησιακή στοχοθεσία, απαιτούν προϋπολογισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Η αξιολόγηση των πόρων που έχετε στη διάθεσή σας είναι ένα πολύ βασικό σημείο πριν λάβετε απόφαση για τον επικοινωνιακό δρόμο που θα ακολουθήσετε. Ωστόσο, για το λόγο αυτό οι ειδικοί με τους οποίους θα συνεργαστείτε, θα πρέπει να έχουν υπολογίσει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους αξιοποίησης των πόρων σας.

Συνοψίζοντας, στόχος της Επικοινωνιακής Στρατηγικής είναι να μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι θέλετε να πετύχετε, να εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που ταιριάζουν στους επικοινωνιακούς σας στόχους και να προγραμματίσετε σωστά τις κινήσεις σας. Παράλληλα, να έχετε την δυνατότητα να εντοπίσετε ή να αναζητήσετε πόρους και να συμφωνήσετε τις αρμοδιότητες του ανθρωπίνου δυναμικού (in house ή εξωτερικοί συνεργάτες).Τέλος, να είστε σε θέση να εντοπίσετε τα ρίσκα και να προγραμματίσετε πώς θα τα αντιμετωπίσετε αλλά και να καθορίσετε πώς θα μετρηθεί η επιτυχία σας. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία εξέλιξης από την οποία θα αντλήσετε πολλή και χρήσιμη γνώση αλλά και πολύτιμα μαθήματα για μελλοντικές βελτιωτικές κινήσεις.

6

Σύνοψη

Τέλος, οι κινήσεις προβολής που συνάδουν περισσότερο με το επιχειρησιακό πνεύμα και ανταποκρίνονται καλύτερα στην επιχειρησιακή στοχοθεσία, απαιτούν προϋπολογισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Η αξιολόγηση των πόρων που έχετε στη διάθεσή σας είναι ένα πολύ βασικό σημείο πριν λάβετε απόφαση για τον επικοινωνιακό δρόμο που θα ακολουθήσετε. Ωστόσο, για το λόγο αυτό οι ειδικοί με τους οποίους θα συνεργαστείτε, θα πρέπει να έχουν υπολογίσει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους αξιοποίησης των πόρων σας.

Συνοψίζοντας, στόχος της Επικοινωνιακής Στρατηγικής είναι να μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι θέλετε να πετύχετε, να εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που ταιριάζουν στους επικοινωνιακούς σας στόχους και να προγραμματίσετε σωστά τις κινήσεις σας. Παράλληλα, να έχετε την δυνατότητα να εντοπίσετε ή να αναζητήσετε πόρους και να συμφωνήσετε τις αρμοδιότητες του ανθρωπίνου δυναμικού (in house ή εξωτερικοί συνεργάτες).Τέλος, να είστε σε θέση να εντοπίσετε τα ρίσκα και να προγραμματίσετε πώς θα τα αντιμετωπίσετε αλλά και να καθορίσετε πώς θα μετρηθεί η επιτυχία σας. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία εξέλιξης από την οποία θα αντλήσετε πολλή και χρήσιμη γνώση αλλά και πολύτιμα μαθήματα για μελλοντικές βελτιωτικές κινήσεις.

7

Πολλή πληροφορία;

Δείτε συνοπτιικά τι πρέπει να κρατήσετε για την Επικοινωνιακή Στρατηγική:

  • Σας βοηθά να συνειδητοποιήσετε τι θέλετε να πετύχετε και διαμορφώνει τους τρόπους για το πετύχετε
  • Μέσω ενός οργανωμένου πλάνου μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που ταιριάζουν στους επικοινωνιακούς σας στόχους και να προγραμματίσετε σωστά τις κινήσεις σας
  • Σας δίνει την δυνατότητα να εντοπίσετε ή να αναζητήσετε πόρους και να συμφωνήσετε τις αρμοδιότητες του ανθρωπίνου δυναμικού (in house ή εξωτερικοί συνεργάτες)
  • Θα είστε σε θέση να εντοπίσετε τα ρίσκα και να προγραμματίσετε πώς θα τα αντιμετωπίσετε αλλά και να καθορίσετε πώς θα μετρηθεί η επιτυχία σας.